ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่อเมริกา 2017

Language Price 2017

สถาบันใน US Location 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 12 สัปดาห์
 USD  THB USD THB USD THB
Embassy Logo Boston 1,080 37,260 2,160 74,520   3,060 105,570
Fort Lauderdale  992 34,224  1,984 68,448 2,880 99,360
New York 1,184 40,848 2,368 81,696 3,336 115,092
LA  1,080 37,260 2,160 74,520   3,060 105,570
San Diego  1,080 37,260 2,160 74,520   3,060 105,570
San Francisco  1,080 37,260 2,160 74,520   3,060 105,570
Price: General English 20 lessons (16 hrs/week)

Promotion : 25% discount

logo New York   1,360 46,920 2,720 93,840 3,960 136,620
Boston 1,320 45,540 2,640 91,080 3,840 132,480
San Diego 1,320 45,540 2,640 91,080 3,840 132,480
San Francisco 1,320 45,540 2,640 91,080 3,840 132,480
Price : Standard 20 lessons (15 hrs)

Promotion: –

EC New York  1,660 57,270 3,320 114,540 4,500 155,250
Los Angeles 1,520 52,440 3,040 104,880 4,320 149,040
San Diego 1,520 52,440 3,040 104,880 4,320 149,040
Boston 1,480 51,060 2,960 102,120 4,200 144,900
Washington 1,480 51,060 2,960 102,120 4,200 144,000
San Francisco 1,480 51,060 2,960 102,120 4,200 144,000
Miami 1,480 51,060 2,960 102,120 4,200 144,000

Price: General Englsih 20 lessons/ week (16.6 hrs/ week)

Promotion: 10% discount and waived enrollment fee for any number of weeks

kaplan-logo New York 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
San Francisco 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Miami 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Portland   1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Philadelphia  1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Boston 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Chicago 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Harvard 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Seattle   1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Washington 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Whittier 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Berkeley 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Highline 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
LA Westwood 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
San Francisco 1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Santa Barbara   1,760 60,720 3,400 117,300 5,100 175,950
Price: Intensive English 28 lessons (21 hrs/week)
ILSC_Education-Group_Vertical_Logo New York 1,760 60,720 3,600 124,200 5,040 173,880
San Francisco 1,760 60,720 3,520 121,440 4,920 169,740
Price: Intensive English 28 lessons (23 hrs/week)

Promotion: Book 2 weeks Get free 1 week for PM & Evening courses
: Full-Time Plus “PM” $190/week
: Full-Time Plus “Evening” $190/week
: Part-Time “PM” $150/week

141212-Kings-Education New Jersey 1,728 59,616 3,456 119,232 4,812 160,014
Boston 1,920 66,240 3,840 132,480 5,352 184,644
Los Angeles 1,920 66,240 3,840 132,480 5,352 184,644
Price: General English 15 hours/ week
Stafford House Boston 1,400 48,300 2,800 96,600 3,960 136,620
Chicago 1,400 48,300 2,800 96,600 3,960 136,620
San Diego 1,400 48,300 2,800 96,600 3,960 136,620
Sanfrancisco 1,400 48,300 2,800 96,600 3,960 136,620
Price: General Englsih 20 lesson/ week (15 hrs/ week)
eurocentres San Diego 979.2 33,782 1,920 66,240 2,765 95,386
Price : General English 20 lessons/week
Promotion: Free Airport Pick-up 12 weeks+ bookings
Waived Enrolment fee