ตารางราคาเเละโปรโมชั่น สถาบันใน New Zealand 2017

Language Price 2017

สถาบันใน 
New Zealand
Location 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 48ปดาห์
  NZD   THB   NZD   THB   NZD   THB
Embassy Logo Auckland 3,936 98,400 7,680 192,000 15,360 384,000
Price: General Englsih 24 lesson/ week (20 hrs/ week)
Promotion: 20% discount
logo Auckland 3,780 94,500 6,156 153,900 12,312 307,800
Price: Intensive 24 lessons 20 hrs/week – End 31 December – Start before end of 2018
original-1475929188983 Auckland 4,140 102,600 7,752 193,800 15,504 387,600
Price: General English Day full time 23 hrs/ week
Promotion: up to 15% discount – End 31 December 2017
aspire2IntforSEO Auckland 3,360 84,000 6,000 150,000 11,520 288,000
Price: General English 23 hrs/ week – End 31 December 2017
kaplan-logo Auckland 3,660 91,500 6,840 171,000 13,680 342,000
Price: General English 24 lessons/ week (20 hrs/ week) – End 30 December 2017 – Course Start before 30 September 2018
Auckland 3,648 91,200 7,008 175,200 14,016 350,400
Price: General English 23 hrs/ week – end 30 December 2017 course start before 30 September 2018

Language Price Dublin 2017

สถาบันใน 
New Zealand
Location 25 สัปดาห์
Euro   THB  
Dublin 3,950 158,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)
Dublin 4,075 163,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)