ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

มหาวิทยาลัยที่ ก.ต. รับรอง ในประเทศอังกฤษ

1. LL.M., University of Durham

2. LL.B., University of Durham

3. LL.M., King’s College London

4. Master of Laws in International Business Law, King’s College London

5. Master of Laws in International Financial Law, King’s College London

6. LL.M., Queen Mary and Westfield College

7. LL.M., University College London

8. Master of Laws in International Banking and Finance, University College London

9. LL.M., University of London

10. Master of Laws in Insurance Law, Queen Mary University of London

11. Master of Laws in International Business Law, University College London

12. M.A. ทางกฎหมาย, University of Oxford

13. Majister Juris, University of Oxford

14. LL.M., University of Cambridge

15. LL.B., University of Warwick

16. LL.M., University of Essex

17. Master of Laws in Internet Law, University of Essex

18. University of Essex (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต.รับรองแล้ว)

19. LL.M., University of Manchester

20. Master of Laws in International Business Law, University of Manchester

21. Master of Laws in International Financial Law, University of Manchester

22. LL.M., University of Warwick

23. Master of Laws in International Economic Law, University of Warwick

24. LL.M., University of Edinburgh

25. Master of Laws in Innovation, Technology and the Law, University 0f Edinburgh

26. Master of Laws in Competition Law and Innovation, University of Edinburgh

27. LL.B., University of Bristol

28. Master of Laws in International Law, University of Bristol

29. Master of Laws in Commercial Law, University of Bristol

30. Master of Laws in International Law, University of Aberdeen

31. Master of Laws in Oil and Gas Law, University of Aberdeen

32. Master of Laws (Criminal Justice), University 0f Aberdeen

33. Master of Laws (General Law), University of Aberdeen

34. Master of Laws in General Law, University of Aberdeen

35. Master of Laws in Criminal Justice and Criminology, University of Aberdeen

36. Master of Laws in Commercial Law, University of Aberdeen

37. LL.M., University of East Anglia

38. LL.M., University of Nottingham

39. Master of Laws in International Law, University 0f Nottingham

40. Master of Laws in Law จาก University of Nottingham

41.Master of Laws in International Business Law, University of London Queen Mary and Westfield College

42. Master of Laws in Computer and Communications, University of London, Queen Mary and Westfield College

43. Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution, University of London Queen Mary and Westfield College

44. Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation, London School of Economics and Political Science

45. Master of Laws in International Business Law, London School of Economics and Political Science

46. Master of Laws in Corporate and Commercial Law, London School of Economics and Political Science

47. Master of Laws in Banking and Finance Law, University of London Queen Mary and Westfield College

48. Master of Laws in Commercial and Corporate Law, University of London Queen Mary and Westfield College

49. Master of Laws in International Business Law, University of Liverpool

50. LL.M., University of Liverpool

51. Master of Laws in International Law, University of Huddersfield

52. Master of Laws in Cyberlaw: Information Technology, Law and Society, University of Leeds

53. Master of Laws in International Business Law, University of Leeds

54. Master of Laws in Corporate and Financial Law, University of Glasgow