ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

Australian Student Visas

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน 

australia

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน : เจ้าหน้าที่ IEC Abroad เตรียมให้คะ

2. ใบตอบรับจากสถาบันที่ไปเรียนในประเทศออสเตรเลีย Confirmation of Enrolment (COE) : เจ้าหน้าที่ IEC Abroad เตรียมให้คะ

3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และเพียงพอกับคอร์สเรียน รวมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง แต่งกายสุภาพ พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป

5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวันเข้าเรียนและวันจบการศึกษาอย่างชัดเจน และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือใบจบการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

6. จดหมายรับรองการทำงานตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบัน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ (หากมี)

7. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

8. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ

9. กรณีเพศชาย ต้องมีเอกสารรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร หรือใบผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) แปลเป็นภาษาอังกฤษ

10. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือ พาสปอร์ต ของผู้ออกค่าใช้จ่าย หากเคยเปลี่ยนชื่อ ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยคะ

** กรณีที่คุณแม่/คุณพ่อเป็นผู้สนับสนุน ขอใบทะเบียนสมรสพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยคะ *

11. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ภาพถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ, โรงงาน เป็นต้น

12. ใบรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (Bank Statement Letter) + Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่าย

13. ประกัน ตั๋วเครื่องบิน ทีพัก: เจ้าหน้าที่ IEC Abroad เตรียมให้คะ

** นักเรียนที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพ ภายหลังจากการ Submit Application และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจสุขภาพออนไลน์ (E-Health) เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกตรวจได้ใน 4 โรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด คือBangkok General Hospital, BNH Hospital, Bangkok Hospital Ratchasima, Bangkok Pattaya Hospital **

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสมัครวีซ่านักเรียน

รายชื่อของสถานพยาบาทที่นักเรียนจะไปตรวจสุขภาพของวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

Line Chat