ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

Irish Student Visa

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า

 1. หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริง ที่มีระยะเวลาการใช้งานเหลือมากกว่า 12 เดือน หลังจบการศึกษา
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 3. จดหมายใบตอบรับการเข้าเรียนตัวจริงที่ทางสถาบันออกให้
 4. ใบเสร็จ หรือเอกสารรับรองการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตัวจริง ที่ทางสถาบันออกให้
 5. รายละเอียดการเดินทาง เช่น หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 6. จดหมายแสดงความจำนงในการไปศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งควรระบุว่าหลังจากจบการศึกษาจากประเทศไอร์แลนด์แล้วนักศึกษาจะเดินทางกลับประเทศไทย
 7. หลักฐานการศึกษาตัวจริง (Transcript)
 8. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Minimum IELTS score of 5)
 9. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
 10. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 11.  ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 12. ผู้สนับสนุนทางการเงินมีได้ไม่เกิน 2 ท่านและต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้ขอวีซ่านักเรียนด้วยยอดเงินรวมไม่ต่ำกว่า 10,000 ยูโร
 13. เอกสารต้นฉบับแสดงที่มาของรายได้ของผู้ขอวีซ่านักเรียน(ถ้ามี) และผู้สนับสนุนทางการเงิน ดังนี้
  – ต้นฉบับใบรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษของผู้สนับสนุนทางการเงินย้อนหลัง 4 เดือน และจดหมายรับรองการทำงานซึ่งออกให้โดยผู้มีอำนาจ และระบุรายละเอียดที่สามารถติดต่อกับผู้ออกจดหมายฉบับนั้นได้
  – ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของผู้สนับสนุนการเงินในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ หนังสือรับรองการทำงานในกรณีที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 14. เอกสารต้นฉบับแสดงฐานะทางการเงินของนักศึกษาและผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากประเภทประจำ หรือ ออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้สนับสนุนมีทรัพย์สินเพียงพอและสามารถเบิกถอนได้ทันที
  – หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินประเภทอื่นๆ ผู้สนับสนุนสามารถแสดงทรัพย์สินในรูปแบบของ หุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล เอกสารการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือรายละเอียดรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากประเภทประจำ หรือทองคำ
 15. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่านักเรียน จำนวน 4,900 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด