ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

New Zealand Student Visas

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า

  1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าพร้อมสำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต รวมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
  2. รูปถ่าย 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและมีลักษณะดังนี้
  1. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทย เช่น Transcript หรือหนังสือรับรองว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษาอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ (กรณีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่)
  2. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาการทำงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษหรือในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้นำหนังสือรับรองบริษัทหรือทะเบียนการค้ามาแสดง (หากคัดสำเนามาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  3. ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักในระหว่างการเดินทาง (หากไม่มีเจ้าหน้าที่จะเป็นคนเตรียมให้ค่ะ)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อ) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  5. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีที่เป็นผู้รับรองตัวเอง)
  1. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ของผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น พ่อ หรือ แม่ ดังนี้
  1. สูติบัตร (กรณีพ่อ หรือ แม่ เป็นผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน)

**เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ผู้ยื่นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า