News and Events

กาารสมัครวีซ่านักเรียนศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

April 27, 2016

วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าสาหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ:

● หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ประเภท 570)

● ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ประเภท 571)

● สาขาวิชาชีพและการฝึกอบรม (ประเภท 572)

● ระดับอุดมศึกษา (ประเภท 573)

● ระดับบัณทิตศึกษา (ประเภท 574)

● หลักสูตรปรับพื้นฐานหรือการศึกษาอื่นๆที่ไม่มีใบรับรองวุฒิ (ประเภท 575)

สิ่งสาคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า

ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของการขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า โปรดทราบถึงความสาคัญของการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมเอกสารที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาใบสมัครของท่าน ผู้สมัครควรยื่นเอกสารให้สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมใบสมัครเพราะเจ้าหน้าที่อาจจะพิจารณาจากเอกสารตามที่ยื่นไว้เบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้น

เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม?

ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จาเป็นต่อการพิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสาเนาเอกสารที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้นสุมุดเงินฝากที่จะต้องยื่นตัวจริง ท่านสามารถทาการรับรองสาเนาถูกต้องได้ที่สานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) หรือรับรองสาเนาจากที่ว่าการอาเภอ ในกรณีที่เอกสารต้นบบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารบบับแปล เป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารตัวจริงและสาเนาเอกสารที่ชัดเจน 1 ชุด ซงึ่ เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นบบับให้แก่ท่านหลังจาก
ทาการรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว

ใครเป็นผู้ทำการพิจารณาใบสมัครของท่าน และระยะเวลาการดาเนินงาน

การพิจารณาใบสมัครขึน้ อยู่กับประเภทต่างๆของวีซ่านักเรียน การพิจารณาใบสมัครอาจล่าช้าในกรณีที่เอกสารประกอบการ
พิจารณาไม่สมบูรณ์ หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือการประกอบอาชญากรรม หรือ เอกสารสิทธิการ
ปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่จาต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หากการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานกว่าที่สานักงานเพื่อ
การยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ได้แจ้งไว้เมื่อท่านยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า

สิ่งสาคัญควรทราบ

● โปรดอย่ายื่นเอกสารตัวจริงที่ไม่ได้ระบุการขอไว้นอกจากจะได้รับการขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ท่านควรยื่นสาเนาที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องเท่านั้น

● โปรดอย่าจอง/ซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสาร ก่อนได้รับการแจ้งอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ทางแผนกวีซ่าไม่สามารถรับผิดชอบ หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติวีซ่าให้ท่านเดินทางอันเนื่องจากการที่ท่านได้ทาการซือหรือจองตวั๋ เครื่องบินไว้ล่วงหน้า