เรียน Politics And International Relations ที่ประเทศอังกฤษ

สำหรับน้องที่สนใจเรียนต่อด้าน Politics And International Relations ที่ประเทศอังกฤษ วันนี้ IEC Abroad รวบรวม มาหวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ที่เปิดสอนคอร์สนี้มาให้แล้วค่ะ

 1. University of Kent

มหาวิทยาลัย Kent เป็นอีกหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงการเรียนการสอนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันมีสาขาให้เลือกต่างๆมากมาย เช่น International Conflict Analysis, International Relations, International Relations with International law, Political Psychology, Security and Terrorism และ มีคอร์สอื่นๆซึ่งเรียกว่า Double Award ที่ Canterbury ทำร่วมกับ Moscow หรือ University of Marburg.

รายละเอียดสาขายอดนิยมและเป็นสาขาที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

 • International Conflict Analysis วิชานี้ถือเป็นวิชาเด่นของ University of Kent เลย เนื่องจากมหาลัยอื่นจะเน้นไปในทาง International Conflict เฉยๆ แต่ Kent วิชาดังกล่าว จะวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงพยายามที่จะเข้าใจถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยการกระทำของกลุ่มคนหรือของรัฐบาลที่ก่อให้เกิดผลต่อการเสียชีวิตอันนับไม่ถ้วนและความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่ไม่อาจอธิบายได้รวมถึงอธิบายถึงผลกระทบและวิธีการต่างๆที่ช่วยให้รัฐบาลของรัฐองค์กรระหว่างประเทศหรือบุคคลสามารถจัดการกับความขัดแย้งอย่างสงบสุขหรือป้องกันไม่ให้ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้น โดยวิชาที่น่าสนใจในสาขานี้คือ Conflict Resolution in World Politics, International Relations Theory, Security in a Changing World.
 • Peace and Conflict Studies (International Joint Award) – MA สาขานี้เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญ และ หลักสูตรมีความน่าสนใจมาก นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสันติภาพและการศึกษาความขัดแย้งในทางระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้ปัจจุบัน เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความสนใจในทางระหว่างประเทศ ที่สำคัญหลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียน 2 ปี อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะได้ degree 2 ใบ จุดเด่นที่สำคัญคือเป็นหลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัย Kent ร่วมกับ Philipps-Universität Marburg ประเทศเยอรมนีภายใต้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และระหว่างปิดภาคเรียนนักเรียนสามารถร่วมโครงการฝึกงานได้ วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ได้แก่ Critical Approaches to Peace and Conflict Studies, Violent Conflicts and Peace Processes in World Society, Social Structures of Conflict and Peace.
 • Security and Terrorism วิชานี้เป็นวิชาที่น่าสนใจมากทั้งใน ยุโรปและอเมริกา โดยจะเรียนถึงความเชื่อมโยงระหว่างการรักษาความปลอดภัยและการก่อการร้าย เป็น programme ที่เป็นจุดเด่นของของ Kent โดยนักศึกษาจะได้เรียนจากนักวิจัยคุณภาพและได้เรียนรู้ถึงการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขอบเขตของการก่อการร้ายระหว่างประเทศนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับทักษะทางทฤษฎีขั้นสูงเชิงประจักษ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการก่อการร้ายและความมั่นคง ในสายอาชีพในอนาคต วิชาที่น่าสนใจของสาขานี้คือ Terrorism and Crimes of the State, Conflict Resolution in World Politics, International Relations Theory, Terrorism and Modern Society
 1. King’s College University

ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาลัยที่มีชื่อเสียงมากทางด้าน Politics and Economics King’s College London มีหลายสาขาให้เลือกด้วยกันทางด้าน International Relationships ไม่ว่าจะเป็น International Relations, International affairs and development หรือ  International Conflict Studies และอื่นๆ อีกมากมาย International Relationships

หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรเด่นของ King’s College Londonนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน และมีโอกาสที่จะสำรวจในเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อของโลกาภิวัตน์จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ สงครามความรุนแรงทางการเมืองและความมั่นคงผ่านมุมมองที่ขัดแย้งกันของการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงปรัชญาและทฤษฎีทางสังคม โดยนักศึกษาจะได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก ที่จะช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ คอร์สดังกล่าวมีวิชาบังคับหลายตัวที่จะช่วยให้นักศึกษา มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและครบถ้วนเกี่ยวกับกลุ่มคนที่กำลังปฎิวัติโลก และทราบถึงความท้าทายต่างๆที่เกิดต่อทั้งรัฐและชุมชนระหว่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อนไหวในด้านของการเงิน ประชาชน การเกิดขึ้นขององค์กรเครือข่ายที่อยู่เหนือขอบเขตของรัฐ ผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก การเพิ่มขึ้นของอัตลักษณ์ทางการเมือง การรวมตัวในระดับภูมิภาคและการสู้รบในระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและการเมืองระดับโลก

 1. Queen’s University of Belfast

มหาวิทยาลัย Queen’s Belfast เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการศึกษาต่อทางด้าน Politics ซึ่งที่นี่มี MA ทาง Politics โดยตรง

ซึ่งจุดมุ่งหมายของ MA in Politics ที่นี่ คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาร่วมสมัยอย่างจริงจังที่กำลังเกิดขึ้น และศึกษาทำความเข้าใจกับบทบาททางการเมือง โดยเน้นที่การเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัย และการเขียน รายวิชาของมหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง ยกตัวอย่างเช่น

3.1 Approaches to Research Design รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์หลักสองประการอันดับแรกเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักพื้นฐานโดยรวม ในปรัชญาสังคมศาสตร์และประการที่สองเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียนในการออกแบบการวิจัย โดยเรียนรู้ทั้งการตรวจสอบวิธีการ วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งประการที่สองนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับระบบการทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยต่างๆ ที่จะต้องทำขึ้น

3.2 Institutions and Politics of the EU รายวิชาดังกล่าว จะศึกษาและสำรวจโครงสร้างและสถาบันของสหภาพยุโรป (EU) ตลอดจนทฤษฎีต่างๆที่ใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการรวมยุโรป รวมถึงศึกษาลักษณะและบทบาทของสถาบันหลักของสหภาพยุโรป และวิธีการประเมินเกี่ยวกับนโยบายของสหภาพยุโรปที่ใช้และความท้าทายทางการเมืองที่สหภาพยุโรปเผชิญอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นรายวิชาที่ น่าสนใจมาก เนื่องจากจะเน้นที่การตัดสินใจทางรัฐบาล นโยบาบ การเจรจาต่างๆ ในทางระหว่างประเทศ รวมถึง Brexit

3.3 นอกจากนั้น นักศึกษายังได้เรียนรู้ถึงระบบทางการเมืองของประเทศ Northern Ireland และ Ireland อย่างจริงจังจากรายวิชา Politics of Northern Ireland , Gender, Politics and Democracy International Political Economy The Politics of the Republic of Ireland, Democratic challenges Ethics of Recognition Government & Institutions of Northern Ireland, Government and Institutions of Northern Ireland

 1. University of York

  • MA Conflict, Governance and Development

 สำหรับหลักสูตรนี้จะเน้นที่การอภิปรายถกเถียงถึงประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นหลัก นอกจากนั้นหลักสูตรยังเน้นถึงการวิฉัยในเชิงลึกในกลุ่มตะวันออกกลางละตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออก หลักสูตรดังกล่าวนักศึกษาจะได้อยู่กับเพื่อนร่วมห้องที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งและการพัฒนาจากทั่วโลก และตัวผู้เรียนเองจะได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของกันและกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีวิชาบังคับ 2 ตัว คือ Theories and Policies of Development Governance และ Conflict and Development และผู้เรียนต้องเลือกวิชาเลือกอีก 4 ตัว เพื่อให้ครบหน่วยกิจ โดยวิชาเลือกมีให้เลือกมามายกว่า 30 วิชา

หลักสูตรนี้ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่น่าสใจมาก และเป็นหลักสูตรเก่นของที่นี่เลย โดยะจะขอเขียนแยกออกเป็น 3 หัวข้อ คือ การสอน/ ทัศนศึกษา และ การฝึกงาน

การสอน ในวิชานี้นักเรียนจะได้รับการสอนโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกและอาจเป็นผู้กำหนดนโยบาย และวิชาในสาขานี้ทั้งหมดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และปฎิบัติการอยู่ในวงการนี้มานาน โดยหลักสูตรนี้ นักศึกษาต้องเลือกเรียนทั้งหมด 5 วิชา โดม เป็น 4 วิชาบังคับ และ 1 วิชาเลือก วิชาบังคับจะประกอบด้วย Research in Conflict-affected Environments, Theory and Practice of Post-war Recovery, Planning and Managing Recovery Programmes, Understanding Conflict and Responses to Conflict และ วิชาเลือก เช่น Politics of the Poor, New Security Challenges, Governing for the Environment หรือ Ethics and World Politicsทัศนศึกษา ในระหว่างหลักสูตร นักศึกษาจะได้เดินทางไปยังพื้นที่หลังสงครามโดย มีพนักงานที่มี ประสบการณ์เป็นผู้พาไป นักศึกษาจะได้รับความเข้าใจในการกู้คืนและการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ ซึ่งทัศนศึกษาช่วยให้นัหเรียนสามารถ เชื่อมต่อทฤษฎีที่เรียนในห้องกับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและซับซ้อนทางการเมืองซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ที่ดีในการทำงานในที่ทำงานในอนาคต

 การฝึกงาน นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้รับการฝึกงานในช่วงหกถึงแปดสัปดาห์กับองค์กรท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับนานาชาติที่ทำงานเกี่ยวกับการกู้คืนหลังสงคราม รวมถึงการกระทำด้านมนุษยธรรม

 • MA International Relations

หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยยกระดับความรู้ของนักศึกษา โดยใช้กรอบทางทฤษฎีหลักเพื่อสำรวจนโยบายและทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในต่างประเทศที่มีแนวความคิด หรือ นโยบยใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก อีกทั้งหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีรากฐานที่มั่นคงในหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตอบคำถามเฉพาะด้านจากทั่วโลก หลักสูตรดังกล่าวจะมีวิชาบังคับ 2 ตัวคือ Themes and Theories in International Relations และ New Security Challenges และมีวิชาเลือกกว่าอีก 30 ตัว

 5.  Sussex University

International Relations and International Development สำหรับหลักสูตรนี้ University of Sussex ในปี 2017 ถือเป็น Rank อันดับ 1 ของ โลก โดยอ้างอิงจาก QS Word Rank 2017 มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ทั้งในด้านเนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุม รวมถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองโดยตรง

 •  International Relationship MA

วิชา International Relationship ของ University of Sussex นี้ต้องการให้เราสะท้อนให้นักศึกษาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ หลักสูตรขอ Sussex จะสอนนักศึกษาต้องแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆทั้งปวงในทางระหว่างประเทศ เราใช้ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆที่จนไปถึงทฤษฎีที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อให้ครอบคลุมทฤษฎีทั้งปวงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้จะเรียนวิชาบังคับ 3 ตัว คือ Foundations of World Politics, International Relations Theory, Research Methods and Professional Skills (IR) ซึ่งหลักสูตร 3 ตัวจะครอบคลุมทุกอย่างที่นักศึกษาต้องทราบ และมีวิชาเลือกต่างๆที่น่าสนใจ เช่น East Asia and the International System ที่เหมาะกับนักศึกษาไทย และ Foreign Policy Analysis, Human Rights in International Relations, Political Economy of Global Finance, The Politics of Brexit, Religions, Cultures and Civilisations in International Relations อีกทั้งวิชาเฉพาะซึ่งหาเรียนยากมากๆในประเทศอังกฤษ เช่น Irregular Warfare, Sex and Violence, Terror, Security and the State in Global Politics หรือ Religions, Cultures and Civilisations in International Relations.

 • MA Gender, Violence and Conflict

 หลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยากแนะนำให้เรียน เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก แลพเปิดสอนที่ Sussex เท่านั้น ในเรื่องของ Gender, Violence and Conflict หลักสูตรดังกล่าวให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศความรุนแรงและความขัดแย้ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมุมมองทางมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและกฎหมาย อีกทั้งมีโอกาสสำรวจแนวทางที่สำคัญต่างๆในด้าน เพศ ความรุนแรง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสตรี หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นไปที่ gendered experiences of violence, conflict and peace, militarization, masculinities and femininities และ representations, embodiments and the institutionalisation of violence.

6. City, University of London

 Diplomacy and Foreign Policy เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการทูตและนโยบายต่างประเทศเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลโลกให้ดีขึ้นและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ในสาขา Diplomacy and Foreign Policy นั้นนักศึกษาจะได้พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์และความสามารถในการตรวจสอบและประเมินบทบาทของนโยบายต่างประเทศในด้านการทูตและการตัดสินใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนเช่
• ความสามารถของรัฐในการบรรลุเป้าหมายด้านนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ
• บทบาทของนโยบายต่างประเทศและการทูตในความขัดแย้งระดับโลก
• ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและนโยบายต่างประเทศและการทูต
• วิวัฒนาการขององค์กรระหว่างประเทศว่าเป็นเวทีการทูตและนโยบายต่างประเทศ
• สำรวจความสำคัญของความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศและการเจรจาต่อรองในปัจจุบันรวมทั้งพัฒนาความสามารถในการประเมินเครื่องมือและการเจรจาทางการทูตในยุคปัจจุบันอย่างจริงจัง
มหาวิทยาลัยมี คอร์สที่น่าสนใจต่างๆมากมาย โดยมีวิชาบังคับดังต่อไปนี้ Strategy, Diplomacy, and Decision Making,  Economic Diplomacy, Foreign Policy Analysis, และวิเลือกอื่นๆ ที่น่าสนใจเช่น Theories of International Politics, International Organisations in Global Politics, Religion in global politics, Political Economy of Global Finance, Human Rights and the Transformation of World Politics

สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อปริญญาในประเทศอังกฤษ ทาง ไออีซี อะบรอด เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการกว่า 70 มหาวิทยาลัย

น้องๆคนไหนที่สนใจสามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆได้ที่ IEC Abroad Office หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel. 02-250-4585 – IEC Abroad Office