เรียนต่อ USA สาย Computer Science

สำหรับวันนี้ พี่ๆ  IEC Abroad ขอมาเอาใจน้องๆที่กำลังสนใจในการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ใน สาย Computer Science พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เชี่ยวชาญอย่างมาก และเปิดสอนในด้านนี้ ให้กับน้องๆกันค่ะ

Oregon State University

หลักสูตร MS Computer Science เป็นหลักสูตรปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ Oregon State University เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมผู้เรียนสำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติ, อุตสาหกรรม หรือ เพื่อประกอบอาชีพในมหาวิทยาลัย

FYI: ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรวม IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 แต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5

Illinois State University

หลักสูตร MS Computer Science (MSCS) เป็น หลักสูตร ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ Illinois State University ที่ได้รับ การรับรอง โดย คณะกรรมการรับรอง ระบบงานคอมพิวเตอร์ ของ ABET หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ ผู้เรียนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ใน อุตสาหกรรม ที่ต้องการ ความก้าวหน้า ใน อาชีพ, ผู้เรียน ต้องการ ขยายงาน ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี, เตรียมความพร้อม สำหรับ  ระดับปริญญาเอก หรือ บุคคล ที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงอาชีพ

FYI: ผู้สมัคร จะต้องมี เกรดเฉลี่ยรวม(GPA)ไม่ต่ำกว่า 3.0 ใน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หากผู้เรียน ไม่มีพื้นฐาน เพียงพอ คุณจะต้องสำเร็จหลักสูตร พื้นฐาน ก่อนที่จะลงทะเบียน ใน หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ มี คะแนนรวม IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

George Mason University

หลักสูตร MS Computer Science เป็นหลักสูตรปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งพื้นฐานและงานขั้นสูงในด้าน AI และฐานข้อมูล, ภาษาด้านโปรแกรมและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระบบ และ เครือข่ายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ขั้นพื้นฐานซึ่งไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นของหลักสูตร และขั้นสูงซึ่งมีระดับบัณฑิตศึกษาเป็นวิชาบังคับเบื้องต้น

FYI: ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม(GPA)ไม่ต่ำกว่า 3.30 และผ่านการเรียนวิชา Data Structures และ Formal Methods and Models

Arizona State University

หลักสูตร Computer Science MCS ของทางสถาบัน มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้าน computing หรือเกี่ยวข้อง ได้พัฒนาทักษะผ่าน project portfolio นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทางด้าน scientific และ engineering  เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

FYI: ผู้สมัครจะต้องมี letter of recommendation 3 ฉบับ, Statement of purpose และ มี คะแนนรวม IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0

Illinois Institute of Technology

หลักสูตร Computer Science (M.S.) ของสถาบัน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่สายอาชีพทางด้าน computer science เช่น Data systems designer, Program developer, Security systems designer, Master data analyst, Operations manager รวมถึงการเป็น developer และ researcher อีกด้วย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ 3 ส่วนสำคัญของ computer science ทั้งด้าน programming, systems และ theory

FYI: ผู้สมัครจะต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 อีกทั้งมีคะแนนสอบวัดระดับ GRE 300 คะแนน (quantitative + verbal) และ 3.0 (analytic writing)

Saint Louis University

หลักสูตร Computer Science M.S. ของสถาบัน ครอบคลุมการเรียนการสอนทางด้าน computers, algorithms และ data analyse เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมรับมือกับโลกธุรกิจให้เท่าทันยุคสมัย

FYI: ผู้สมัครจะต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 อีกทั้งมีคะแนนสอบวัดระดับ IELTS overall 6.5

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ :MBA in USA

https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings