Duff Miller

ข้อมูลทั่วไป

Duff Miller เป็นวิทยาลัยเอกชนในเมือง London ที่เปิดสอนนักเรียนในหลักสูตรต่างๆ เช่น GCSE และ A-Level สิ่งที่ทำให้ทางสถาบันแตกต่างและโดดเด่นในฐานะที่เป็นเป็นวิทยาลัยเอกชนชั้นนำคือ การเป็นสถาบันที่มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทั้งทักษะทางด้านวิชาการและ personal levelsและที่สำคัญ บุคลากรของทางวิทยาลัยล้วนเป็นมิตรกับนักเรียนและยังพร้อมที่จะให้ความรู้และตอบคำถาม หรือให้คำแนะนำกับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนมีนโยบายที่เรียกว่า an open-door policyซึ่งเป็นนโยบายที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้ปรึกษาหารือปัญหาการเรียนต่างๆ กับอาจารย์ภายหลังจากการเรียนในห้องเรียน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่เป็นชาวอังกฤษศึกษาอยู่ที่นี่ประมาณ 86 %และมีเด็กไทยศึกษาอยู่ที่นี่ 3 คนค่ะ

หลักสูตรการเรียนการสอน

• GCSE COURSES

• A-LEVEL COURSES

•ONE YEAR INTENSIVE

• A-LEVEL RETAKES

ค่าเล่าเรียน: £23,500 ต่อปี

ที่ตั้ง: England / London