News and Events

Chevening Scholarships

March 6, 2016

Chevening Scholarships มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 โดยมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 43,000 คนทั่วโลก ดร. คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ก็เคยได้รับทุนนี้เพื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Northumbria

ทุนนี้จะเฟ้นหาผู้ที่มีศักยภาพมากพอที่จะกลายเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ได้และกล้าแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ

ผู้ที่จะสมัครรับทุนนี้สามารถเลือกไปเรียนสาขาใดที่สถาบันใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทยปีนี้ คณะกรรมการกำหนดมาว่าจะได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษ หากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือความสนใจเรียนต่อในด้านต่อไปนี้

 • Democracy ประชาธิปไตย
 • Governance การปกครอง
 • Human rights สิทธิมนุษยชน
 • Conflict issues ประเด็นความขัดแย้ง
 • Human trafficking การค้ามนุษย์
 • Migration การอพยพ
 • Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • Energy พลังงาน
 • Trade and investment การค้าและการลงทุน
 • Economic governance การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าโดยได้เกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นอย่างน้อย (ประมาณเกรด 3.33 ขึ้นไป)

ทำงานหรือมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 2 ปี

มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • IELTS 6.5 โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 5.5 คะแนนเลย
 • Pearson PTE Academic 58 โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 42 คะแนนเลย
 • Cambridge English: Advanced (CEA) 176 โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 162 คะแนนเลย
 • TOEFL iBT 79 โดยแต่ละพาร์ทต้องมีคะแนนอย่างต่ำดังนี้ Listening 17, Reading 18, Speaking 20, และ Writing 17
 • หรือจบปริญญาตรีมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ต้องสมัครล่วงหน้าหรือกำลังสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท 1 ปีที่สถาบันในสหราชอาณาจักรโดยสามารถสมัครเผื่อไว้ได้ถึง 3 ที่ (เมื่อได้รับผลตอบรับเข้าเรียนให้ส่งใบตอบรับตามไปทีหลังได้ ภายใน 14 ก.ค. 2016)

∗หลักสูตรที่เลือกจะต้องเปิดเรียนปีการศึกษา 2016/2017 เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก

 • ฉลาด บุคลิกภาพดี มีความสามารถหลายด้านที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในประเทศ
 • มีศักยภาพมากพอที่จะเรียนจนจบหลักสูตรที่เลือกไว้
 • มีแผนการหลังเรียนจบที่ชัดเจน แสดงเป้าหมายการทำงาน และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนที่จะทำให้กลายเป็นผู้นำระดับสูงภายใน 10 ปี
 • จะต้องคอยติดต่อและให้ความช่วยเหลือกับสมาคมของผู้เคยได้รับ ทุน Chevening แม้ว่าจะเรียนจบไปนานแล้วก็ตาม โดยเข้าร่วมทั้งทางออนไลน์ และงาน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศไท
 • สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ในประเทศอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ประเทศไทย และประเทศอังกฤษ

มูลค่าทุน

 •      ค่าเดินทางไปสอบสัมภาษณ์
 •      ค่าเล่าเรียนทั้งปีการศึกษาเต็มจำนวน
 •      ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-อังกฤษ
 •      ค่าครองชีพในช่วงที่ไปถึงอังกฤษตอนแรกๆ
 •      ค่าทำ Thesis หรืองานวิจัย
 •      ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่เกินมาจากข้อกำหนดสายการบิน
 •      ค่าทำวีซ่า
 •      ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่รวมค่าที่พัก และค่ากินอยู่

สำหรับหลักสูตร MBA และสาขาการเงินจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้สูงสุด GBP 18,000 (ประมาณ 980,000 บาท) ถ้าสถานศึกษาที่เลือกมีค่าเล่าเรียนที่สูงกว่านี้ ผู้เรียนจะต้องเสียเพิ่มเอง

การสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.chevening.org

วันสิ้นสุดการรับสมัคร

3 พฤศจิกายน 2015

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสามารถกรอกชื่อหลักสูตรและสถาบันลงในแบบฟอร์มขอทุนได้ถึง 3 อันดับ หากที่แรกปฏิเสธก็จะดูอันดับรองลงมาตามลำดับ หากได้รับทุนแต่ถูกปฏิเสธจากสถานศึกษาทั้ง 3 อันดับเลย คณะกรรมการให้ทุนจะหาที่เรียนในสถาบันอื่นๆ ให้แทน
 • ระเบียบการและเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้สมัครทุนต้องตรวจสอบเองจากสถาบันเหล่านั้น บางที่อาจต้องใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษที่คะแนนสูงกว่านี้
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียนในแต่ละสถาบันเอง

น้องๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.org/thailand/