ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

ระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียนั้น ถือว่าเป็นที่นิยมมากสำหรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่เข้ามาเรียน นอกจากการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาในสาชาวิชาชีพ เรียนภาษา มีผู้สอนที่มีคุณภาพและเป็นที่เชี่ยวชาญ โดยที่ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันให้นักเรียนเลือกเรียนได้มากกว่า 1,200 สถาบัน และหลักสูตรให้เลือกกว่า 22,000 หลักสูตร ซึ่งมั่นใจได้เลยว่านักเรียนที่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศที่ออสเตรเลีย ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น ไปจนถึงคอร์สเรียนภาษาเพียงระยะเวลาสั้นๆ

ระดับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น  ส่วนได้ดังนี้

ระดับประถมศึกษา (Primary School)

โรงเรียนประถมของรัฐบาลจะเป็นแบบสหศึกษา เอกชนจะเป็นแยกชาย หญิง มีอาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้สอนวิชาพื้นฐานทั้งหมด

การศึกษาระดับมัธยม (Secondary Education) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 – ม.4 ของไทย)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 – ม.6 ของไทย)

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (College of technical and Further Education)

เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในปีที่ 4 แล้ว การเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนในรูปแบบทักษะของด้านวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม พาณิชยากรมและศิลปะ

ซึ่งมีการแบ่งการสอนเป็น 3 ระดับ ดังนี้

Certificate I-IV (ระยะเวลาเรียน 6 เดือน) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ความรู้ในด้านของการปฏิบัติงาน

Diploma หรือ อนุปริญญา (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) หลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Advanced Diploma (ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี) ภาคการเรียนของหลักสูตรนี้เริ่มเรียนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ภาคซึ่งจะคล้ายกับภาคการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเลย การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชาควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)

ปัจจุบันในประเทศออเตรเลียมีจำนวนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 40 แห่ง (รัฐบาล 38 แห่ง และอีก 2 แห่งเป็นเอกชน) มหาวิทยาลัยออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และบางแห่งเปิดสอนระดับอนุปริญญาด้วย สาขาวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมทั้งสาขาทาง วิชาชีพและวิทยาการต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และธุรกิจ สาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนมากที่สุดคือ ธุรกิจ การบริหาร  การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

ในระดับมหาวิทยาลัยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี (undergraduate) และการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จขั้นปริญญาตรีแล้วเรียกว่าระดับบัณฑิตศึกษา (postgraduate)

ระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาในการเรียนของระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 – 6 ปี หรือมากกว่า 6 ปีขึ้นอยู่กับบางสาขา การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย จะพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า แต่ถ้านักศึกษาคนไหนที่มีผลคะแนนที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากประเทศไทย  นักศึกษาสามารถลงเรียนในหลักสูตรของ Foundation หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเอง

ระดับปริญญาโท

ระยะเวลาในการเรียนของระดับนี้จะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้ ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

ระดับปริญญาเอก หรือเรียกย่อๆว่า Ph.D (Doctor of Philosophy)

สำหรับในระดับนี้เป็นการศึกษาชั้นสูงในการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นนักศึกษาควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา

*นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

ฝากคำถาม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามพี่ๆ IEC Abroad ได้เลยค่ะ
โทร: 02-250-4585
HOT LINE : 089-151-1551 (P’Fern)
095-751-6462 (P’Oh)
095-752-4612 (P’Tor)
099-962-2069 (P’Cherry)

Line: iecabroad1, iecabroad2, iecabroad3

Email: [email protected]