Eurocentres

ข้อมูลทั่วไป

Eurocentres สถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 60 ปี มีสาขากว่า 31 แห่งทั่วโลก  เป็นสถาบันชั้นนำ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์  สถาบันผ่านการรับรองจาก British Council และสถาบันชั้นนำมากมาย  เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน  สถาบันใช้กลยุทธ์การสอนแบบ สร้างจุดแข็ง ลดจุดอ่อน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  เพื่อทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างที่คาดหวัง ซึ่งสถาบันมีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ

สาขาที่เปิดสอน

  • Boston
  • Miami
  • New York
  • San Diego
  • East Lansing Michigan

หลักสูตรที่เปิดสอน

General Language Skills

หลักสูตรพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หลักสูตรจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นหนักไปที่การ พูดและเขียน เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร  และยังมีการช่วยพัฒนาในเรื่องไวยากรณ์และการออกเสียงอีกด้วย

IELTS

หลักสูตรเตรียมตัวหรับการสอบ IELTS เพื่อใช้ในการประเมินผลเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน UK USA New Zealand โดยจะเน้น การฝึกทักษะการเขียน การพูด ในระดับที่เป็นทางการ เรียนวิธีการจดบันทึก การสัมมนา และการเสวนาทางวิชาการ ในหลักสูตรจะมีการทดสอบโดยใช้ข้อสอบIELTSจริง เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้กับนักเรียน อีกด้วย

 Cambridge First (FCE)

หลักสูตร  FCE เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบ FCE  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสอบ Cambridge First Certificate in English  เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดการเขียนประจำ ในระดับกลางตอนปลาย โดยที่ประกาศ FCE จะมีอายุตลอดชีพ และได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำทั่วโลก ได้รับการรับรองโดย Cambridge University

Cambridge Advanced (CAE)

หลักสูตร CAE  เป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Certificate in Advance English  หนึ่งในห้าการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของ Cambridge ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในหลักสูตรจะมีการ ให้นักเรียนทดสอบ จากข้อสอบจริงของปีที่ผ่านๆมา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ

TOEFL

คอร์สเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEFL โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเตรียมตัวทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียน  ในระดับวิชาการ  และมีการจัดการทดสอบให้นักเรียนก่อน โดยใช้ข้อสอบจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบก่อน

 TOEIC

คอร์สเตรียมตัวสอบ TOEIC ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการฝึกการฟังและการอ่าน และความรู้ด้านภาษา ทั้งไวยากรณ์และการออกเสียง รวมทั้งยังจะได้ทำข้อสอบการฟังและการอ่านก่อนการสอบจริงอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบเป็นอย่างมาก

  •  Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จะช่วยการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทั้งในเรื่องของ การเจรจาทางธุรกิจ การนำเสนอ การพูดในที่ประชุม การเขียนเชิงธุรกิจ และการสื่อสารเชิงธุรกิจ เป็นต้น นักเรียนจะได้พบกับการสอนที่ดำเนินควบคู่ไปกับการจำลองสถานการณ์จริง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียน