INUS Australia Education and Training

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ INUS เป็นความหมายที่ย่อมาจากภาษาละตินคือ INspirationem และ anglicUS ตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจเมือง Melbourne ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Victoria อาคารเรียนตั้งอยู่หัวมุมถนนจุดตัดระหว่าง Collins Street และ Queens Street ใกล้กับ Queens Street Mall และใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาทีเพื่อไปยังสถานีรถไฟ Flinders Street Station นักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบาย มีทั้งรถบัสและรถรางผ่านหน้าสถาบัน

ทางสถาบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรทางด้านการศึกษาและการอบรม มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งในเชิงวิชาการและการพัฒนาทักษะในด้านการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด หลักสูตรที่ได้รับความนิยมของทางสถาบันคือ หลักสูตรการสอนทำกาแฟและหลักสูตรการใช้ศิลปะแต่งหน้ากาแฟ ทั้งนี้ทางสถาบันยังให้คำแนะนำในการเขียนใบสมัครงาน การตอบคำถามการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากผู้เรียนจะได้นำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการทำงานในประเทศของตนเองแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้ลองสมัครงานในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

การสอนภายในสถาบันนอกจากการเรียนเนื้อหาที่เข้มข้นแล้ว ทางสถาบันยังเน้นให้นักเรียนทุกคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มุ่งให้นักเรียนทุกคนใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นในการสื่อสาร เพื่อให้จุดมุ่งหมายของนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้เกิดความสัมฤทธิ์ผลที่สุด ทางสถาบันยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารกับผู้คนภายนอกในชีวิตประจำวันของนักเรียน การมาเรียนภาษาแห่งนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียนได้ความรู้เพียงแค่ภายในโรงเรียนเท่านั้น การเลือกมาศึกษาต่อที่ Melbourne ยังทำให้นักเรียนรู้จักศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายจากประชากรทั่วทุกมุมโลกกว่า 230 ประเทศ ทั้งยังมีนักเรียนต่างชาติกว่า 100,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้รู้จักเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติ

ภายในสถาบันถูกออกแบบให้มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน สถาบันนี้ถือได้ว่าเป็นห้องเรียนที่มีการใช้ iPad ภายในห้องเรียน ซึ่งถือว่าเป็นห้องเรียนที่แรกของ Melbourne ที่มีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาใช้ ทำให้นักเรียนทุกคนได้สนุกสนานกับการเรียนภายในห้องเรียน พร้อมทั้งแอพพลิเคชั่น E-learning ทีทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีสีสันมากยิ่งขึ้น ห้องเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียนในทุกๆด้าน เช่น หน้าจอกระดานแบบ LCD มีไมโครโฟนและหูฟังทีนักเรียนสามารถใช้ฝึกฟังและพูด ห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางสำหรับนักเรียนไว้ทำกิจกรรมสันทนาการ รวมไปถึงการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับนักเรียนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

General English Course

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในด้านของการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งครูผู้สอนยังเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียนในส่วนของคำศัพท์ที่ควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการสนทนาในชีวิตจริง

English for Academic Purposes

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือการสอบวัดผลทางระดับภาษา นักเรียนหลายคนอาจพบว่าตนเองมีจุดอ่อนในทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ หลักสูตรนี้จึงใช้ครูผู้สอนที่มีความชำนาญในหลักสูตรนี้เพื่อให้แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ตรงจุด ทั้งยังช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกๆด้านของนักเรียนให้สามารถนำไปใช้ในการสอบได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

IELTS for Preparation

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมสอบวัดผลทางระดับภาษา IELTS นักเรียนหลายคนอาจจะมีคะแนนการสอบที่ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานหรือยังขาดความมั่นใจในการทำข้อสอบ หลักสูตรจะมุ่งเน้นการทำข้อสอบ ฝึกการฟัง เน้นการเขียนเชิงวิชาการ ทั้งยังช่วยพัฒนาการพูดที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการสอบ ครูผู้สอนยังช่วยแนะนำเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ ทางสถาบันเชื่อมั่นว่านักเรียนที่จบจากคอร์สเรียนนี้มีจะความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น