ราคาเเละโปรโมชั่นเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย 2017

Language Price 2017

สถาบันใน Australia Location 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
  AUD   THB   AUD   THB   AUD   THB
Embassy Logo Brisbane 3,600 97,200 7,008 189,216 14,016 378,432
Melbourne 3,984 107,568 7,584 204,768 15,168 409,536
Sydney 3,984 107,568 7,584 204,768 15,168 409,536

Price: General Englsih 24 lesson/ week (20 hrs/ week)
Promotion: • 20% discount – 2018 price

Screen-Shot-2555-09-25-at-1.43.22-PM Melbourne 3,240 87,480 6,480 174,960 12,960 349,920
Brisbane 3,240 87,480 6,480 174,960 12,960 349,920
                          Price: General English 20 hrs/week
Promotion: • Full price $350 >>> Special offer fee $270 / week – End 31 December 2017
ILSC_Education-Group_Vertical_Logo Brisbane 3,360 90,720 6,720 181,440 13,440 362,880
Sydney 3,600 97,200 7,200 194,400 14,400 388,800
Melbourne 3,120 84,240 6,240 168,480 12,480 336,960
Price: Intensive English 24 hrs/week (20hrs/week)
Promotion:  End 31 December 17 – course start before 30 June 18
INUS School Logo_Ver 2 Melbourne 2,420 65,340 4,840 130,680 9,240 249,480

 Price: General English 20 hrs/ week
Promotion: • 10 weeks + 1 week free General English intake Jan-Mar 2018; 1-23 weeks > $220 per week
• 24+ Weeks Enrolment > $210 per week End 22 December 2017

b0325377_12032768 Melbourne 2,880 77,760 5,760 155,520 11,045 298,215
Sydney 3,000 81,000 6,000 162,000 11,280 304,560
Melbourne Promotion: 1-24 weeks Day > $240/ week • 25+ weeks Day > $235/week + 1 week free

Sydney Promotion: 1-24 weeks Day > $250/weeks Day > $240/week + 1 week free

$200 Enrolment fee waived for all 12+ weeks booking – End 31 December 2017

eelogo Melbourne 2,750 74,250 5,500 148,500 11,000 297,000
General English 20 hrs/ week

Promotion: Enrol 9 weeks get 1 free – End 31 December 2017

342f9b28 Melbourne 2,640 71,280 5,280 142,560 10,560 285,120
Sydney 2,640 71,280 5,280 142,560 10,560 285,120
Brisbane 2,640 71,280 5,280 142,560 10,560 285,120
Price: Intensive English 20hrs/week

Promotion: End 31 December 2017

navitas-english-logo Brisbane 3,060 82,620 6,120 165,240 12,240 330,480
Perth 3,240 87,480 6,480 174,960 12,960 349,920
Sydney 3,420 92,340 6,840 184,680 13,680 369,360
Price: General English 25 hrs/ week – End 31 December 2018
Brisbane 3,300 89,100 6,480 174,960 12,960 349,920
Sydney 3,300 89,100 6,480 174,960 12,960 349,920
Goldcoast 3,300 89,100 6,480 174,960 12,960 349,920
Price: General English 25 hrs/ week – End 31 December 2018
Melbourne 2,760 74,520 5,520 149,040 11,040 298,080
Brisbane 2,760 74,520 5,520 149,040 11,040 298,080
Price: General English 20 hrs/ week – End 31 December 2017