ตารางราคาเเละโปรโมชั่น สถาบันใน New Zealand 2017

Language Price 2017

สถาบันใน 
New Zealand
Location 12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 48ปดาห์
  NZD   THB   NZD   THB   NZD   THB
Embassy Logo Auckland 3,936 94,464 7,680 184,320 15,360 368,640
Price: General Englsih 24 lesson/ week (20 hrs/ week)
Promotion: 20% discount
logo Auckland 3,780 90,720 6,156 147,744 12,312 295,488
Price: Intensive 24 lessons 20 hrs/week – End 31 December – Start before end of 2018
original-1475929188983 Auckland 4,140 98,496 7,752 186,048 15,504 372,096
Price: General English Day full time 23 hrs/ week
Promotion: up to 15% discount – End 31 December 2017
aspire2IntforSEO Auckland 3,360 80,640 6,000 144,000 11,520 276,480
Price: General English 23 hrs/ week – End 31 December 2017
kaplan-logo Auckland 3,660 87,840 6,840 164,160 13,680 328,320
Price: General English 24 lessons/ week (20 hrs/ week) – End 30 December 2017 – Course Start before 30 September 2018
Auckland 3,648 91,200 7,008 175,200 14,016 350,400
Price: General English 23 hrs/ week – end 30 December 2017 course start before 30 September 2018

Language Price Dublin 2017

สถาบันใน 
New Zealand
Location 25 สัปดาห์
Euro   THB  
Dublin 3,950 158,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)
Dublin 4,075 163,000
Special Promotion: Package Study 25 weeks (20 hrs/week) + 8 weeks holiday (work up to 40 hrs/week)