Enquire Now

ILSC Language Schools

Overview of ILSC Language Schools

ILSC Language Schools ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษากว่า 20 กว่าปี ทำให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีสาขามากมาย การันตีได้จากนักเรียนหลายพันคนจากทั่วโลกที่เคยศึกษาในสถาบันนี้

ILSC Language Schools เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ออกแบบโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจส่วนตัวของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และโปรแกรมให้นักเรียนได้มีอิสระในการเลือกเรียน ตามความสนใจ  ตามความถนัดของตัวเอง และอาจารย์ที่ถูกคัดเลือกมาสอน ต้องเป็นเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรม และได้รับการรับรองคุณวุฒิในการสอนภาษา มีประสบการณ์ในการสอนภาษามาก่อน

วิทยาเขตที่เปิดสอน
  • Sydney
  • Melbourne
  • Brisbane
หลักสูตรการเรียนการสอน
  • English Language
  • Certificates and Diploma in Business
  • University Pathway
  •  
  •  
  •  
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK