News and Events

การเตรียมตัวพร้อมก่อนเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์

May 4, 2016

นิวซีแลนด์ (New Zealand) : ข้อมูลเบื้องต้น

นิวซีแลนด์ (New Zealand หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกาพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปนิยมการเดินทางเดินทางและสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอกซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล

ลักษณะภูมิประเทศmap

นิวซีแลนด์ อยู่ใกล้กับประเทศ ออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆ ทีเรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือน บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาดของประเทศอังกฤษ หรือญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนเปลือกโลกสำคัญ 2 แผ่นมาชนกันคือ แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific Plate) และแผ่นเปลือกโลกอินเดียน-ออสเตรเลียน (Indian-Australian Plate) ส่งผลให้เกาะเหนือและเกาะใต้ยังมีแหล่งน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด และกิจกรรมของความร้อนใต้โลกผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะ “เทือกเขาแอลป์ใต้” (The Southern Alps) ถือเป็นเทือกเขาสำคัญที่สุดของเกาะใต้ เปรียบประดุจแกนกระดูกสันหลังของประเทศ และเป็นยอดเขาสูงทีสุดในนิวซีแลนด์ด้วย

เกาะเหนือ (North Island) : โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณเกือบ 2 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Auckland

เกาะใต้ (South Island) : ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน โดดเด่นด้วยเทือกเขาแอลป์ใต้ที่มียอดเขาหิมะขาวโพลนห่มคลุมชั่วนาตาปี น้ำแข็งจากยอดเขาละลายไหลพาแร่ธาตุลงมารวมตัวเป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีเทอร์ควอยส์ รวมไปถึงมีธานน้ำแข็งและภูมิประเทศเฉพาะของเกาะใต้ที่เรียกว่า ฟยอด์ (Fiordland หรือ Fjord) ลักษณะเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง อันเกิดจากการถูกธารน้ำแข็งในอดีตกัดเซาะ ผืนน้ำในฟยอด์นั้นจัดว่าสวยที่สุดในนิวซีแลนด์ และเกาะใต้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Canterbury และ Lincoln University ดันนิดิน (Dunedin) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago

สังคมและวัฒนธรรม

ประชากร : ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์ เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ ประเทศแรกในโลก จากสถิติล่าสุด ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 4 ล้านคน 74% สืบเชื้อสาย มาจากชาว ยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียน จากเกาะต่างๆ 4% เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น ในช่วงที่รัฐบาล สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่าชาวเอเชียและโพลินีเซียน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายชาติหลายภาษา ผู้คนเป็นมิตรต่อกัน ไม่มีการเหยียดผิว หรือดูถูกคนต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศท่องเที่ยวจึงมีความคุ้นเคยกับคนเอเชียเป็นอย่างดี

การปกครอง : นิวซีแลนด์ ปกครองประเทศแบบ ประชาธิปไตย ตามระบบ รัฐสภา กล่าวคือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเลือก นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่น เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู จะมีศาสนสถาน สำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ ใน 3 เมืองใหญ่ในนิวซีแลนด์คือ Auckland Christhchurch และ Wellington มี วัดไทย ตั้งอยู่เพื่อสักการะบูชาและประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมของคนไทยในนิวซีแลนด์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเสมอมา

ศิลปะและวัฒนธรรม : ศิลปะดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ ก็ต้องยอมรับในศิลปะของชาวเมารี ซึ่งมีรูปแบบศิลปะเฉพาะของชาวเกาะโพลีนีเชียน งานศิลป์ที่เกิดจากการถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นมานับพันปี ยากที่จะหาใครเลียนแบบ ปัจจุบันหนึ่งในงานส่งออกสำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์คือผลงานของชาวเมารี ตัวอย่างเช่น ติกิ (Tiki) ซึ่งก็คือรูปแกะสลักจากหยกเขียว หินสี กระดูกปลา และไม้สลักเป็นจี้เล็กๆ สำหรับร้อยสายห้อยคอ นับเป็นสินค้ายอดฮิตอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ

สามสิ่งที่ควรรู้จักเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเมารี : โมโก (Moko) คือการสักบนใบหน้าของชาวเมารี สิ่งบ่งบอกถึงสถานะทางสังคม ตำแหน่ง เผ่า และหน้าที่ โดยผู้หญิงนิยมสักเฉพาะส่วนคางแต่ชายนิยมสักทั้งหน้า, โปอิ (Poi) คือการเต้นรำและร้องเพลงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ สิ่งนี้มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเมารีดั้งเดิม, ฮักกา (Haka) คือระบบก่อนออกรบ ที่ชายฉกรรจ์ชาวเมารีจะร่วมกันเต้นเพื่อปลุกใจ ให้เกิดความฮึกเหิม เน้นท่วงท่าทรงพลัง แข็งแกร่ง ก้าวร้าว ดุดัน น่ากลัว โดยจะมีการแลบลิ้นปลิ้นตาและกระทืบเท้า ข่มขวัญข้าศึก ปัจจุบันระบำฮักกามีแสดงเฉพาะให้นักท่องเที่ยวชม และรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์จะเต้นฮักกาทุกครั้งก่อนแข่งขันกับทีมต่างชาติ

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล : โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

● ฤดูร้อน (Summer) : ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ (10-25 C) อากาศจะไม่ร้อนมาก อบอุ่น เหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำ

● ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) : ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม (6-21 C) เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

● ฤดูหนาว (Winter) : ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม (0-16 C) เหมาะกับการเล่นสกี และหิมะ อาจจะมีฝนตกบ้าง

● ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน (5-19 C) อากาศดีและเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุด

season

อุณหภูมิในเมืองสำคัญๆ

โอ๊คแลนด์ (Auckland) เกาะเหนือ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 23.8 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 16.4 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 10 วัน ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 14.7 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 8.0 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 13 วัน

เวลลิงตัน (Wellington) เกาะเหนือ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 20.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 13.4 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 9 วัน   ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 11.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 6.2 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 11 วัน

ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เกาะใต้ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 22.5 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 12.2 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 7 วัน   ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 11.3 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 1.7 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 7 วัน

ควีนสทาวน์ (Queenstown) เกาะใต้ : ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 22.5 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10.7 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 8 วัน   ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 8.1 C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 0.1 C ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 8 วัน

เวลา

เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (ยกเว้น ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม เวลาจะเร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง) สำหรับการเดินทางไปนิวซีแลนด์นั้น ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯโดยเครื่องบินประมาณ 10 ชั่วโมง

ความปลอดภัย

นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น ประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่าย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่ปลอดภัยมาก

ระบบเงินตราPicture1

หน่วยเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์ คือ NZ$ ดอลล่าห์ ค่าเงินต่าง ๆ แบ่งได้ดังนี้

● ธนบัตรนิวซีแลนด์ มีมูลค่า $1, $2, $5, $10, $20, $100

● เงินเหรียญที่เป็นเซ็นต์ มีมูลค่า 5 เซ็นต์, 10 เซ็นต์, 20 เซ็นต์, 50

ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินต่างประเทศที่นำเข้านิวซีแลนด์ แต่หากนำเงินสดเข้ามาเกิน 10,000

ดอลล่าห์นิวซีแลนด์ ต้องมีการกรอกเอกสารที่เรียกว่า Border Cash Report ไว้ด้วย

การเดินทางและการประหยัดค่าเดินทางในนิวซีแลนด์

ในเมืองใหญ่ต่างๆ การเดินทางมีความสะดวกง่ายดายและราคาถูก โดยมีรถประจำทางวิ่งให้บริการทุกครึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณสามารถเดินหรือขี่จักรยานไปยังสถานที่ต่างๆใกล้กับสถาบันการศึกษาของคุณได้ ภูมิภาคต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์มีการเชื่อมต่อถึงกันโดยสายการบินภายในประเทศ (Jet Star, Pacific Blue และ Air Zealand) นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถไฟ เรือและรถประจำทางซึ่งช่วยให้การเดินทางไปตามเขตชนบทมีความสะดวกง่ายดาย ข้อดีอีกอย่างของการเดินทางในประเทศนิวซีแลนด์ คือ ระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆมีระยะทางไม่ไกล ยกตัวอย่างเช่น เที่ยวบินระหว่างเมือง Wellington และ Auckland ใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมง หากคุณต้องการเดินทางข้ามระหว่างเกาะทางภาคเหนือและภาคใต้ด้วยเส้นทางทางน้ำอันสวยงาม มีเรือข้ามฟาก Interislander และ Bluebridge ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง Wellington และ Picton โดยใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง เว็บไซต์ด้านการเดินทาง เมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศหรือระหว่างรัฐ นักศึกษาสามารถประหยัดเงินค่าเดินทางได้ คุณควรสอบถามจากตัวแทนท่องเที่ยวเมื่อทำการจอง STA travel คือตัวแทนท่องเที่ยวซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการให้บริการเที่ยวบินและโปรแกรมท่องเที่ยวราคาประหยัดสำหรับนักศึกษา

การเดินทางในเมือง : หากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งหรือสองวัน คุณสามารถซื้อตั๋วโดยสารวันเดียว ซึ่งรวมบริการขนส่งมวลชนทุกประเภทและช่วยให้คุณประหยัดกว่าการจ่ายค่าโดยสารเป็นรายครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกบัตรเดินทางภายในเมืองสำคัญๆของนิวซีแลนด์หากคุณพักเป็นเวลานานสามารถดูได้ด้านล่างนี้

อ๊อคแลนด์ : เมืองอ๊อคแลนด์มีเครือข่ายขนส่งมวลชนโดยรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดเพื่อให้คุณสามารถเดินทางไปรอบเมืองและเขตชานเมือง มีบริการรถประจำทาง Link และ Stagecoach วิ่งให้บริการทุก 10 นาทีอยู่รอบเมือง หากคุณต้องการเดินทางไปยังหลายสถานที่ในหนึ่งวัน บัตรโดยสาร Auckland Day Pass เป็นทางเลือกที่ประหยัดที่สุดซึ่งรวมการใช้บริการรถประจำทางและเรือข้ามฟากในเมือง นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการซื้อบัตรโดยสาร 10 รอบสำหรับรถประจำทาง รถไฟและเรือข้ามฟากทุกสายได้อีกด้วย โปรแกรมวางแผนการเดินทางบนเว็บไซต์ Maxx จะช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่ารูปแบบการเดินทางและตั๋วโดยสารแบบใดที่เหมาะสำหรับคุณ

เวลลิงตัน : เมืองเวลลิงตันก็เป็นอีกเมืองที่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดด้วยบริการรถประจำทางและรถไฟ บัตรรายเดือนและบัตรโดยสาร 10 รอบเพื่อใช้บริการรถไฟและรถประจำทางมีจำหน่ายสำหรับนักศึกษาที่ต้องอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานานและมีราคาตามโซนพื้นที่การเดินทาง หากคุณอยู่ที่นี่เพียงไม่กีวัน การซื้อบัตร Daytripper เป็นรายวันจะคุ้มค่ากว่า โดยคุณจะสามารถใช้บริการรถประจำทางและรถไฟได้ในโซน 1-3 ของเมือง

ไครส์เชิร์ช : รถประจำทางภายในเมืองไครส์เชิร์ชทุกสายให้บริการโดย Bus Exchange คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารรายสัปดาห์และบัตรโดยสารหนึ่งวันซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถประจำทางฟรีในเขตใจกลางเมืองซึ่งมีสีเหลืองสดและวิ่งให้บริการตามจุดสำคัญในเมืองทุก 10-15 นาที

ดะนีดิน : เมืองดะนีดินเป็นเมืองขนาดเล็กและสถานที่ส่วนใหญ่สามารถเดินถึงกันได้จากสถาบันการศึกษาของคุณ อย่างไรก็ตามก็มีรถประจำทางให้บริการอยู่รอบเมืองโดยบริษัท The Octagon และมีบัตรโดยสารจำหน่ายโดยคิดค่าบริการตามโซนพื้นที่

การเปิดบัญชีในประเทศนิวซีแลนด์

ธนาคารที่ประเทศนิวซีแลนด์จะทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตใช้ระบบรหัสเช่นเดียวกับประเทศไทย และสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้ รายชื่อธนาคารที่จดทะเบียนในนิวซีแลนด์ ได้แก่ ABN AMRO Bank, ANZ National Bank Limited, ASB Bank Limited, Bank of New Zealand Limited, Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Kiwibank Limited

การเปิดบัญชี

นิวซีแลนด์ กำหนดให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน เปิดบัญชีและฝากเงินจำนวนหนึ่งก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ธนาคารของนิวซีแลนด์ที่มีสาขาในประเทศไทย คือ ANZ National Bank
สถานที่ตั้ง: อาคารดีทแฮล์ม ทาวเวอร์ เอ ห้อง 903
93/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330
เบอร์โทรศัพท์: 0-2256-6350, 0-2256-6358

โดยนักเรียนสามารถทำการเปิดบัญชีได้ก่อนเดินทาง 1 เดือน พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดินทาง
2. จดหมายรับรองจากสถาบัน อาทิเช่น บัตรนักเรียน, จดหมายจากสถาบันที่ยืนยันว่าเป็นนักเรียนของสถาบันนั้นๆ

หรือนักเรียนสามารถเปิดบัญชีออนไลน์กับ ANZ National Bank ได้ที่ http://www.anznational.co.nz โดยไม่ต้องฝากเงินตอนเปิดบัญชี แต่ภายหลังการเปิดบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เลย

การทำงาน ขณะที่กำลังศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ 

นักเรียนนักศึกษาอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานพิเศษในระหว่างศึกษาได้ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากลงเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรระยะยาวที่เป็นหลักสูตรปริญญา (Degree) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) ที่ต้องใช้เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปี

การติดต่อสื่อสาร

post

ที่ทำการไปรษณีย์ New Zealand Post shop หรือที่ทำการไปรษณีย์ของประเทศนิวซีแลนด์นั้นตั้งกระจายอยู่ทั่วไป และมีบริการคล้ายกับบ้านเราที่ประชาชนสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟ หรือค่าบริการอื่นได้อีกนอกเหนือจากการส่งไปรษณีย์กันตามปรกติ และยังให้บริการอื่นอีก เช่น ขายหนังสือ, โปสการ์ด, การ์ดในวาระต่างๆ เป็นต้น และยังชำระภาษีรถยนต์, ชำระค่าปรับ, ชำระภาษีสัตว์เลี้ยง (อัตราขึ้นอยู่กับสายพันธ์) บริการส่งจดหมายหรือพัสดุภายในประเทศนิวซีแลนด์ ถ้าเป็นแบบ Fast Post  จะรวดเร็วมาก คือถึงจุดหมายภายในวันถัดมา และแบบ Standard Post  จะถึงช้ากว่านั้น 2-3 วัน ส่วนการส่งจดหมายหรือพัสดุระหว่างประเทศแบบไม่ด่วนจะส่งผ่านเครื่องบินธรรมดาไป แต่ด่วนจะเป็นบริการที่เรียกว่า International Express หากจะส่งโปสการ์ดกลับมาเมืองไทย ต้องติดแสตมป์ราคา 1.50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ราคาโปสการ์ดใบละประมาณ 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

โทรศัพท์

โทรศัพท์ สาธารณะ ในนิวซีแลนด์ จะเป็นโทรศัพท์แบบใช้บัตรเป็นส่วนใหญ่ บัตรหนึ่งใบจะมีมูลค่า 5, 10, 20 หรือ 50 เหรียญ สามารถหาซื้อได้ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือร้านขายของที่มีป้ายติดว่า “จำหน่ายบัตรโทรศัพท์” หรือ “Phone Cards available here” เช่น ร้านขายของที่ระลึก แผงขายหนังสือ ปั๊มน้ำมัน สำหรับการโทรศัพท์ในเขตเดียวกันจะเสียค่าโทรศัพท์นาทีละ 20 เซนต์

● รหัสโทรศัพท์ของประเทศนิวซีแลนด์คือ 64

● ถ้าจะโทรจากเมืองไทยไปนิวซีแลนด์ ให้กด : 001, 007, 008 + 64 + รหัสเมือง + หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/มือถือ

● แต่ถ้าอยู่นิวซีแลนด์แล้วจะโทรกลับประเทศไทย ต้องกด : 66 + รหัสจังหวัด + หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือกด 100 เพื่อให้โอเปอร์เรเตอร์ต่อสายให้

การโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ไฟไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินที่เบอร์ 111 ไม่ต้องเสียเงิน เช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 0800 ก็โทรฟรีเช่นกัน

เวลาทำการ (Office Hour)
สำนักงานทั่วไปในนิวซีแลนด์ : เปิดทำงานเวลา 09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป : เปิดทำงานเวลา 09.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เปิดเฉพาะช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. วันพฤหัสบดีมักจะเป็นวันพิเศษที่ร้านค้าเปิดถึงดึกดื่น ถึงเวลา 21.00 น. และวันอาทิตย์หยุด

ร้านขายของแบบมินิมาร์ท : มักจะเปิดทุกวัน โดยเฉพาะร้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน

ร้านขายของที่ระลึกและร้านปลอดภาษี (Duty Free) : ในเมืองใหญ่ เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

ไฟฟ้า

electric

นิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 230-240 โวลต์ (V) a.c. 50 Hz แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา  ถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าทีใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ทั้งในประเทศไทยและนิวซีแลนด์

น้ำประปา : ข้อดีของน้ำประปาที่นิวซีแลนด์คือ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล สามารถใช้ได้อย่างสบายใจ เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี

อาหาร

อาหารในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าสด และสะอาด โดยเฉพาะอาหารประเภทผักสด ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากนม เพราะประเทศนิวซีแลนด์ คือแหล่งผลิตเนื้อแกะ เนื้อ และผลิตภัณฑ์ นม เนย

● เนื่องจากนิวซีแลนด์ เป็นประเทศ ที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ เข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ จึงมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมอาหารจานด่วน และศูนย์อาหารมากมาย นักเรียน และนักศึกษา สามารถเลือกหาอาหารนานาชาติ รับประทานได้ง่าย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่

● ซุปเปอร์มารเก็ต และร้านขายของชำของคนจีน เป็นแหล่งจับจ่ายวัตถุดิบ สำหรับทำอาหาร ทานเอง

ค่าใช้จ่ายประจำวัน (โดยประมาณ) ตั๋วเดือน รถประจำทาง (ทุกระยะทาง) $125 ค่าสมาชิกฟิตเนส $80 ต่อเดือน อาหารจานด่วน $5.50-10 ค่าตั๋วหนัง $11 น้ำอัดลม (กระป๋อง) $1 เสื้อยืด (จากร้านขายของที่ระลึก) $20 กาแฟ (ถ้วย) $3 ค่าตัดผม $12 – 40 หนังสือพิมพ์ $1

กฎหมายนิวซีแลนด์

การดื่มสุรา : กฎหมายห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซื้อหรือดื่ม เบียร์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใด ๆ

การเล่นการพนัน : การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายในประเทศนิวซีแลนด์ แต่จะผิดกฎหมายสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า 20 ที่ต้องการเล่นการเล่นการพนันเข้าคาสิโน

การขับขี่

● ส่วนใหญ่การขับรถในประเทศนิวซีแลนด์แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่การขับรถจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนน

● ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเวลาอยู่ในรถ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเด็ดขาดในขณะขับรถ

● กฎหมายเมาแล้วขับรถมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด คนที่ดื่มและขับรถจะถูกลงโทษอย่างจริงจัง

การสูบบุหรี่

● การสูบบุหรี่ในประเทศนิวซีแลนด์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเหมือนในประเทศอื่น ๆ

● ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในอาคารสาธารณะ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์, ในรถสาธารณะ หรือสถานที่ทำงานภายใน

● บ้านและยานพาหนะจำนวนมากที่เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่เช่นกัน ต้องขออนุญาตก่อนเสมอถ้าคุณจะจุดบุหรี่ในบ้านหรือในรถของคนอื่น

● ผิดกฎหมายที่จะขายบุหรี่ให้กับคนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

ตรวจฟันก่อนการเดินทางจำเป็นอย่างไร

ท่านควรตรวจฟันก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากประกันสุขภาพนักศึกษาไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมซึ่งจัดว่าสูงมากจึงควรตรวจฟันและรักษาก่อนเดินทาง

ควรนำเงินไปเท่าไหร่

ควรนำเงินสดติดตัวไปให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนแรกเท่านั้น หรือประมาณไม่เกิน NZ 1,000 ทั้งนี้อาจนำไปมากกว่านี้ในกรณีที่ต้องจ่ายค่ามัดจำ หรือค่าเช่าในช่วงเดือนแรก หรือ ค่ารถรับส่งสนามบิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บเงินสด โดยอาจเก็บแยกเพื่อความปลอดภัย บัตรเครดิตการ์ดจากเมืองไทยสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน เมื่อท่านถึงประเทศนิวซีแลนด์ ท่านสามารถเปิดบัญชีธนาคารประเภทนักศึกษาได้

เตรียมอะไรไปบ้าง

ตรวจสอบให้ครบ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระเป๋าเดินทางที่แนะนำให้น้องๆ เตรียม ได้แก่ ชุดนอน ชุดลำลอง ชุดทางการ ชุดชั้นใน กางเกงยีนส์หรือกางเกงที่ใส่สบายคล่องตัว เสื้อกันหนาวหรือแจ็คเก็ต ถุงเท้า/ ถุงมือ/ ผ้าพันคอ ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ แว่นตา คอนแทคเลนส์ และน้ำยาล้างเลนส์  แว่นกันแดดครีมกันแดดเครื่องสำอางค์, โลชั่นทาผิว รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ รองเท้าบูท (ถ้าไปช่วงหน้าหนาว) หรือจะไปหาซื้อที่ประเทศอังกฤษก็ได้ค่ะ ที่ชาร์ตแบตมือถือ อุปกรณ์แปลงไฟสำหรับท่านที่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ในประเทศอังกฤษ ร่มพับ ปากกาและสมุดจดบันทึก อาหารและยาที่จำเป็น (ต้องมีใบกำกับยาจากแพทย์ในกรณีที่เป็นยาประจำตัว)

ข้อควรจำในการแพ็คกระเป๋า

น้ำหนักกระเป๋า : สายการบินส่วนใหญ่อนุญาตให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศนำสิ่งของไปได้ทั้งนี้น้ำหนักของกระเป๋าขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน ฉะนั้นท่านควรนำสิ่งที่จำเป็นติดตัวไปในปริมาณที่พอเหมาะ ท่านสามารถแยกเป็น 2 กระเป๋าใหญ่หรือจะนำไปเพียงกระเป๋าเดียวก็ได้ นอกจากนี้ท่านควรมีกระเป๋าเล็กที่ติดตัวขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ไว้สำหรับเก็บเอกสารสำคัญทางการเรียน
เอกสารสำคัญที่ท่านต้องนำติดตัวขึ้นเครื่อง

● พาสปอร์ตเล่มจริง

● เอกสารตอบรับจากทางโรงเรียน

● เอกสารรับรองที่พัก (Host family/Residential Hall)

*เอกสารเหล่านี้อาจต้องนำออกมาแสดงที่ด้านตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ*

การจัดเสื้อผ้า : เสื้อผ้า ควรตรวจสอบสภาพอากาศ ณ เดือนที่ท่านจะเดินทางหากเดินทางหน้าหนาวต้องติดเสื้อหนาวไว้กับตัว หรือในประเป๋าเล็กติดตัวขึ้นเครื่อง รองเท้า ควรเลือกที่ใส่สบายและควรติดรองเท้าผ้าใบไปด้วยเพราะสถาบันภาษา หรือ มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีบริเวณกว้าง และผู้คนก็นิยมเดินในระยะใกล้ รองเท้าที่เหมาะกับการเดินจึงขาดไม่ได้

แว่นตา : สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา ควรนำแว่นสายตาติดไปอย่างน้อย 2 อันเพราะการตัดแว่นใหม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ท่านต้องทำการนัดกับจักษุแพทย์ซึ่งระยะเวลาการนัด การตรวจวัด และรอแว่นใหม่อาจเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และราคาแพงกว่าเมืองไทยมาก ท่านที่ใช้คอนแทคเลนส์ ควรนำไปหลายชุดให้พอเพียง พร้อมน้ำยาล้างเลนส์ เพราะราคาน้ำยาล้างเลนส์ที่นิวซีแลนด์แพงกว่าเมืองไทยหลายเท่าตัวเช่นกัน

เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

  1. เช็คจากจอ Monitor ว่า สายการบินของท่านต้อง Check-in ที่ Counter ใด เมื่อเช็คอินแล้ว ท่านจะได้รับ Boarding Pass และ Luggage Tag ตามจำนวนกระเป๋าที่ท่านโหลด
  2. ควรเดินเข้าเพื่อตรวจ Passport ขาออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง Passport Control ก่อนเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเผื่อเวลาเดินเข้า Gate ในกรณีที่ Gate อยู่ไกล

เมื่อไปถึงแล้วต้องติดต่อใครบ้าง

School/University: อย่าลืมแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยและทางที่พักทราบว่าคุณจะเดินทางไปถึงวันไหน สายการบินอะไร เวลากี่โมง ลองถามดูว่ามหาวิทยาลัยมีบริการมารับนักศึกษาต่างชาติที่สนามบินหรือไม่ จดรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคนที่คุณต้องติดต่อติดตัวไว้เสมอ ถ้าต้องเดินทางไปยังที่พักเอง ควรตรวจสอบวิธีการเดินทางและแลกเงินให้พอสำหรับค่ารถไปก่อนล่วงหน้า

รายละเอียดอื่นๆเบอร์โทรที่ควรทราบ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน (Royal Thai Embassy)
2 Cook Street P.O. Box 17-226, Karori, Wellington, New Zealand
โทรศัพท์ (644) 476-8616-20              โทรสาร (644) 476-3677, 476-8610
E-mail : [email protected]
เวลาทำการ 09.00 – 12.30 น. และ 14.00 – 17.00 น.        วันจันทร์ – วันศุกร์

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ (Royal Thai Consulate-General)
Level 5 World Sun Alliance Building, 18 Shortland Street P.O. Box 7311, Auckland, New Zealand
โทรศัพท์ (649) 373-3331 โทรสาร (649) 373-3423
เวลาทำการ 09.00 – 12-30 น. และ 14.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์
กงสุลกิตติมศักดิ์ : Mr. Michael Whale
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-575-1046-51โทรสาร 02-575-1052