ไออีซี อะบรอด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ บริการฟรีทุกขั้นตอน

Stafford House School of English,Cambridge

stafford cam

* โปรโมชั่นพิเศษ ส าหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและช าระค่าใช้จ่ายภายใน 31 กค 2559

**ที่พักสามารถเลือกแบบอื่นๆได้ เช่นแบบมีอาหารเช้าและเย็น หรือเป็นหอพักนักเรียน (ราคาจะสูงขึ้น) สอบถามเจ้าหน้าที่ได้

**ที่พักสามารถลงไว้ เพียง 1 เดือนแรก และลองหาที่พักเช่ากับเพื่อนเองในเดือนต่อๆไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้

**ที่พักอาจมีราคาสูงขึ้นหากพักในช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

***นักเรียนสามารถเลือกที่จะหาซื้อตั๋วเครื่องบินเองได้

หมายเหตุ: คานวณตามอัตราเปยน£1 = 48 าทอาจมารเปยนปงด้ ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นหากมีการเปลี่ยนแปลงจากทางสถาบัน

กลับสู่หน้าโปรโมชั่น

ฝากคำถาม