Enquire Now

Study in Canada

ข้อมูลทั่วไปประเทศแคนาดา

แคนาดา Canada เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์ (พระองค์เดียวกับพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร แต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วถือว่าเป็นคนละตำแหน่ง)
ประเทศแคนาดา ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระประมุขสูงสุด แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิก ภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และพึ่งพาการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนาน และสลับซับซ้อน


ภูมิอากาศ & ฤดูกาล

สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุง้ที่ 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

ฤดูหนาว (Winter) : ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม
ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) : ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน
ฤดูร้อน (Summer) : ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน
ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) : ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน


เวลา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศมีขนาดพื้นที่ใหญ่ จึงมีความแตกต่างของเวลา โดยแบ่ง ออกเป็น 6 โซน ดังนี้
• Newfoundland Standard Time (NST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมงครึ่ง
• Atlantic Standard Time (AST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง
• Eastern Time Zone (EST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง
• Central Time Zone (CST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง
• Mountain Time Zone (MST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง
• Pacific Time zone (PST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง


ระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน มีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยโดย มหาวิทยาลัยทุกแห่งของแคนาดานั้นได้รับการรับรองจาก ก.พ. ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาของตนเอง ระบบการศึกษา ในแต่ละมณฑลจึงแตกต่างกัน แต่มาตรฐานโดยรวมจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของแคนาดา แบ่งระดับการศึกษาดังนี้
• ระดับอนุบาล Pre Elementary
• ระดับประถมศึกษา Elementary
• ระดับมัธยมศึกษา Secondary
• ระดับอุดมศึกษา Tertiary Education
• ระดับวิทยาลัย University College
• ระดับวิทยาลัยอาชีวะ Community College
• ระดับวิทยาลัยฝึกอาชีพ Career College
• ระดับมหาวิทยาลัย University


ระดับอนุบาล Pre Elementary

เด็กทุกคน เริ่มเข้าเรียนในระดับอนุบาลเมื่อมีอายุ 4 หรือ 5 ขวบ โดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี

ระดับประถมศึกษา Elementary

เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่อมีอายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งจะจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาที่เกรด 6 ,7 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรของแต่ละมณฑล

ระดับมัธยมศึกษา Secondary

ในระดับมัธยมศึกษานั้นจะมีถึงเกรด 12 ยกเว้นในมณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ ซึ่งอาจจะมีถึงเกรด 13 แต่สำหรับนักเรียน ซึ่งเรียนจบในระดับชั้นเกรด 13 เมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีก็จะใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปีเท่านั้น สำหรับหลักสูตรของมณฑลอื่นๆ จะใช้เวลาในการเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี
นอกจากนี้ในมณฑลควิเบค ยังมีระบบการศึกษาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ซีเจ็ป (Cegep) ซึ่งเป็นชื่อย่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ เป็นรูปแบบการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้เรียนจบ ม. 5 (เกรด 12) เพื่อเข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดยใช้ผลสอบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษา Tertiary Education

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา

ระดับวิทยาลัย University College

หลักสูตรการเรียนการสอนจะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย แต่จะเน้นด้านภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 – 3 ปี โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โอนเข้าศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัยได้


ระดับวิทยาลัยอาชีวะ Community College

เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพและทางด้านเทคนิค โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2- 3 ปี ครอบคลุมทักษะวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น ก่อสร้าง, การพาณิชย์, อุตสาหกรรมและการบริการ เป็นต้น

ระดับวิทยาลัยฝึกอาชีพ Career College

เป็นวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เลขานุการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ระดับมหาวิทยาลัย University

ในประเทศแคนาดานั้นมี จำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐมาก กว่า 200 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั่วแคนาดา ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า แต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะกำหนดกฏเกณฑ์และมาตรฐานในการรับนักศึกษาเป็นของตัวเอง นักเรียนต่างชาติอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 – 5 ปี และบางมหาวิทยาลัยจะมีปริญญาตรี 2 ประเภท คือ
1. ปริญญาตรีแบบทั่วไป (Ordinary Degree) ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี
2. ปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honours Degree) ซึ่งจะมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าแบบ Ordinary Degree และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันและวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร ที่จะต้องเรียนหรือต้องสอบ

หลักสูตร MBA
โดยปกติแล้วหลักสูตร MBA ในประเทศแคนาดาจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (สำหรับการเรียนตามปกติ) และยังมีหลักสูตร MBA สำหรับนักศึกษา part-time ด้วย
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00
2. ได้คะแนน GMAT 500-600
3. ได้คะแนนสอบ TOEFL ระหว่าง 550-600
4. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาเอก
ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีหลังปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honour Degree) แต่โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท โดยเป็น Coursework ประมาณ 2 ปี ที่เหลือเป็นการค้นคว้างานวิจัย การเสนอรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนวิทยานิพนธ์


Vancouver แวนคูเวอร์
เป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียง และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศแคนาดา มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.2 ล้านคน อากาศที่เย็นสบายและความสวยงามของภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยมหาสมุทร และหุบเขา แวนคูเวอร์ แม้จะไม่ใช่เมืองหลวงของมณฑลบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) แต่แวนคูเวอร์ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่ง ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเล อากาศอบอุ่นสบายทั้งปีพร้อมด้วยระบบขนส่งขนมวลชนที่ดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นเมืองที่สะอาด และปลอดภัย ส่งผลให้แวนคูเวอร์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง และเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทุกปี แวนคูเวอร์ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

Toronto โตรอนโต
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโทรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอ ของแคนาดา โทรอนโตมีประชากรประมาณ 5,304,100 คน (ข้อมูลคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2548) โทรอนโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะวัฒนธรรม โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศเมือง Toronto ตั้งอยู่บนฝั่งริมน้ำทางตอนเหนือของ Lake Ontario เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีความเป็นสากลมากที่สุดในประเทศแคนาดา ด้วยงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง โรงละครที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กีฬาระดับโลก และการมีที่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำที่สวยงาม จึงทำให้เมืองๆ นี้ เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาที่ได้รับความนิยม

Ottawa ออตตาวา
เมืองหลวงของแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และยังเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย นั่นจึงทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่มีโอกาสมาเยือนเมืองหลวงแห่งนี้อยู่เสมอ เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ซึ่งในปัจจุบันเมืองออตตาวาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

Latest Events
14 September 2021
13:00 - 17:00
Zoom Meeting
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK