Enquire Now

Study in New Zealand

ข้อมูลทั่วไปประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ New Zealand : หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อ “เวลลิงตัน” (Wellington)
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา


ภูมิอากาศ & ฤดูกาล

เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก – ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก – กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ – เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ – เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก – เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt. Cook หรือ Aoraki (เป็นภูเขาที่สูงทีสุดในประเทศนิวซีแลนด์)
• ฤดูหนาว (Winter) (มิถุนายน – สิงหาคม)
• ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) (กันยายน – พฤศจิกายน)
• ฤดูร้อน (Summer) (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)
• ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) (มีนาคม – พฤษภาคม)


เวลา

ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม เวลาที่นิวซีแลนด์ จะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (Daylight-Saving Time)
ช่วงเดือน เมษายน – กันยายน เวลาที่นิวซีแลนด์ จะเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง


สกุลเงิน

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นสกุลเงินเดียวที่ใช้เฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง 100 เซนต์ มีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (สามารถแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ 21 บาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนประจำวัน)
ปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์มีธนบัตร $5, $10, $20, $50 และ $100 ส่วนเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 0.20 เซ็นต์, 0.50 เซ็นต์, 1 เซ็นต์และ 2 เซ็นต์
ISO code: NZD
สัญลักษณ์: $ หรือ NZ$


ระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

• นิวซีแลนด์สามารถเสนอการศึกษาคุณภาพสูงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในระดับใด
• การเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่จะหาความรู้ตลอดชีวิต
• ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เปิดให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์และเสรี
• นักเรียนในนิวซีแลนด์จะได้รับการสนับสนุนให้แก้ปัญหา ประมวลผลข้อมูล ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างนวัตกรรมไปสู่สิ่งใหม่ๆ


ระดับปฐมวัย หรือก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 2-4 ปี

การศึกษาปฐมวัยจะให้การศึกษาและการดูแลเด็กๆ ก่อนที่พวกเขาจะโตพอที่จะเข้าโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์มีบริการการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับอนุญาตกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์การเล่น การดูแลที่บ้าน และกลุ่มเล่นต่างๆ (Playgroup)

ระดับประถมศึกษา อายุ 5-10 ปี (Year 1-6)

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-12 ปี (Year 7-8)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนให้เข้มข้นขึ้น นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการคิด การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และการค้นหาความสนใจของตัวเอง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในระดับประถมศึกษาเริ่มต้นที่ Year 1 ต่อเนื่องไปจนถึง Year 8 ในขณะที่การศึกษาใน Year 7 และ 8 อาจมีการเปิดสอนต่อเนื่องที่โรงเรียนประถมศึกษาหรือแยกไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี (Year 9-13)

นิวซีแลนด์มีโรงเรียน 3 แบบ:
• โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา เช่น Glenfield College
• โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง เช่น Middleton Grange School
• โรงเรียนเอกชน เช่น ACG Senior College


การศึกษาวิชาชีพ

เปิดสอนในโพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเอกชนและฝึกอบรมขั้นสูง นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาบัตรในหลากหลายสาขา

ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาในขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี

ระดับปริญญาโท

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลา 2 ปี นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยได้รับคุณวุฒิ Honours มาก่อน

ระดับปริญญาเอก

นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีที่ได้รับคุณวุฒิ Honours มาก่อน


Auckland โอ๊คแลนด์
ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศ ระหว่างอ่าว Waitemata และอ่าว Manukau มีแม่น้ำ Waikato ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน เมืองโอ๊คแลนด์มีประชากรจำนวนมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์คือประมาณ 1.5 ล้านคน ทั้งที่ไม่ใช่เมืองหลวง ในเรื่องของเศรษฐกิจก็มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่และดี เมืองนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอากาศบริสุทธ์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ “City of Sails” กล้าบอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่น่าเรียนมาก และในแต่ละปี นักเรียนไทยและเทศต่างมุ่งหน้ามาเรียนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก เหมาะทั้งมาท่องเที่ยวและศึกษาต่อหาความรู้ มีสถาบันทางการศึกษามากมาย รวมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า 190 แห่งในเมืองโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ The University of Auckland และ AUT University

Wellington เวลลิงตัน
เป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งสายลม เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ที่มีลักษณะเป็นเมืองท่าที่มีภูเขา พร้อมสถาปัตยกรรมทั้งเก่า และใหม่ที่ผสมผสานกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ เวลลิงตัน แบ่งออกเป็น 4 เขตด้วยกัน ล้อมรอบไปด้วยชานเมือง และท่าเรือรูปเกือกม้าที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างช่องแคบคุก (Cook Strait) ซึ่งเป็นช่องแคบที่แยกเกาะเหนือ และเกาะใต้ออกจากกัน ด้วยความกว้างเพียง 22 กิโลเมตรในจุดที่แคบที่สุด ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถต่อเรือเฟอร์รี่ไปเกาะใต้ได้

Rotorua โรโตรัว
ดินแดนมหัศจรรย์ที่งดงามของนิวซีแลนด์ และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย เมืองโรโตรัว เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า”เมืองแห่งซัลเฟอร์” (Sulphur City) นอกจากนี้แล้วเมืองโรโตรัวยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำกันมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพอันงดงามจากภูเขาไฟ ทะเลสาบ และวัฒนธรรมอันดั้งเดิม ของชาวเมารี

Christchurch ไครสต์เชิร์ช
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ และมีพลเมืองอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับสามของประเทศ ทั้งยังครองตำแหน่งที่ตั้งของถนนสายหลักถึงสามส่วนอันจะนำไปสู่ทางใต้ของชายฝั่งตะวันออก ซึ่งนับเป็นประตูที่จะนำไปสู่เมืองอื่นๆ ของเกาะได้อย่างสะดวกสบาย ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ทางเหนือฝั่งน่านน้ำเพนนินซูล่า ชื่อเมืองไครสต์เชิร์ช ถูกตั้งขึ้นโดยสมาคมแคนเทอเบอรี่ (ตั้งอยู่บริเวณรอบเมืองแคนเทอเบอรี่ ) ช่วงแรกบางคนเรียกเมืองนี้ว่า เมืองโบสต์คริสต์ เพราะแปลจากคำว่า (Christ Church) แต่หลังจากนั่นไม่นานก็มีการกำหนดให้เมืองนี้ ชื่อว่า เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) และเมืองไครสต์เชิร์ชถือว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์

Dunedin ดะนีดิน
เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเมืองหลักในภาคโอทาโก (Otago Region) ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ เมืองดะนีดิน หรือ เมืองเดอนีดิน (Dunedin) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเขตโอทาโก (Otago) บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเมืองดะนีดินเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย

Latest Events
14 September 2021
13:00 - 17:00
Zoom Meeting
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK