Charles Sturt University

ข้อมูลทั่วไป

Charles Sturt University ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1989 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  ตั้งอยู่ที่รัฐ NewSouth Wales ระหว่างเมือง Melbourne และ Sydney เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษาและการวิจัยเชิงกลยุทธ์  มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต ได้แก่ Albury, Wodonga, Bathurst, Wagga, Bubbo และ Orangeมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรกว่า 500 หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนค่อนข้างสูง นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีอัตราการได้รับเข้าทำงานอยู่ที่ 83 %  จากการสำรวจของ Graduate Careers Council of Australia  ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมปลอดภัย  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอนและการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

หลักสูตรเด่นสำหรับนักเรียนไทย

ปริญญาตรี

• Bachelor of Business

• Bachelor of Arts

• Bachelor of Computer Science

• Bachelor of Agricultural Business Management

ปริญญาโท

• MBA

• Master of Business

• Master of Accountancy

• Master of Information Technology

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

  • นักศึกษาที่จบการศึกษากว่า 84% ได้รับการจ้างงานภายใน 4 เดือน หลังจากจบการศึกษา
  • ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นที่รับประกันได้ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ สามารถเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรมของออสเตรเลียได้ง่าย
  • มหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต จึงทำให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย
  • การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

สถานที่ตั้ง   New South Wales , Australia