Enquire Now

Suffolk University

#1 Best Student Cities in the US - 2019
QS
Overview of Suffolk University

Suffolk University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับ top-tier ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Boston เมืองหลวงของรัฐ Massachusetts นอกจากนั้นยังอยู่ท่ามกลางตึกสำนักงานธุรกิจต่างๆในย่าน downtown ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเทคโนโลยีมากมาย ทำให้นักศึกษาที่นี่มีโอกาสที่ดีในการฝึกงานและทำงานในบริษัทระดับโลกเหล่านั้น

Suffolk เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มากกว่า 70 หลักสูตร ในเขตการเรียนของ Sawyer Business School, Suffolk Law School และ College of Arts and Sciences

โปรแกรมที่ได้รับความนิยม

  • Business
  • Engineering
  • Law
Location

เมือง Boston เป็นเมืองที่สามารถเดินไปมาในเมืองได้ง่าย การเดินทางไม่ยุ่งยาก ขนส่งสาธารณะสะดวกสบาย Boston เป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ๆมากมาย เช่น General Electric , Bose Technology, KPMG, และ Deloitte รวมทั้งเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจประเภท start-up and innovation สูงที่สุดในประเทศ ซึ่งสร้างโอกาสทางหน้าที่การงานและธุรกิจที่ดีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

Facts
  • Top 3 Best MBA Programs - Massachusetts Lawyer Weekly 2018
We use cookies and similar tech to improve our website, customize content and ads. By using our site, you agree to this use of browsing information by us and our service partners. Read our policy for details and opt out info. Find out more. OK