ILSC Education Group

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ILSC ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษากว่า 20 กว่าปี ทำให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีสาขามากมายในหลายๆประเทศทั่วโลก การันตีได้จากนักเรียนหลายพันคนจากทั่วโลกที่จบการศึกษาจากสถาบันนี้ สถาบัน ILSC ในประเทศออสเตรเลียประกอบด้วย 2 วิทยาเขตดังต่อไปนี้

ILSC, Brisbane

โรงเรียนสอนภาษา ILSC วิทยาเขต Brisbane ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Brisbane เพียงแค่ 2 นาทีเท่านั้น ด้วยสถานที่ที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง นักเรียนสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆภายในตัวเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น Brisbane เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งแสงอาทิตย์ มีอากาศดีตลอดทั้งปี เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา นอกจากทางสถาบันจะสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพแล้ว ทางสถาบันยังมีหลักสูตรอีกหลายประเภทที่นักเรียนสามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง เช่น หลักสูตรการเรียนพร้อมทั้งการฝึกงาน หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ  การตลาด การบริหารธุรกิจต่างประเทศ การพูดต่อสาธารณะชน รวมทั้งหลักสูตรการเรียนเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ โดยทางสถาบันจะให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน พร้อมทั้งยังช่วยวัดระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้เหมาะสำหรับกับการเข้าเรียนแต่ละชั้นเรียน ภายในสถาบันยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน นักเรียนที่เลือกมาเรียนภาษาที่สถาบันแห่งนี้ นอกจากจะได้รับความสำเร็จทางด้านภาษาอังกฤษกลับไปแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ ซึ่งทางสถาบันเชื่อว่าความสำเร็จของการเรียนภาษาอังกฤษจะเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดเมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนความสามารถของตนเองทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีบุคลากรของทางสถาบันคอยกระตุ้นและและเป็นกำลังใจให้นักเรียนตลอดการเรียน

ILSC, Sydney

โรงเรียนสอนภาษา ILSC วิทยาเขต Sydney ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney บริเวณ The Rocks and Circular Quay อยู่ระหว่าง Opera House และ Harbour Bridge สามารถเดินจาก Circular Quay และท่าเรื่อ Ferries เพื่อไปยัง Manly beach ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง  สถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทางสถาบันคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ทางสถาบันเชื่อว่าครูผู้สอนจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดหากได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ภายในสถาบันมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง การเรียนภาษาในเมือง Sydney ทำให้นักเรียนยังได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของเมืองนี้ Sydney เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จากสถาบันสามารถเดินไปสถานทีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น  นอกจากการสอนภายในโรงเรียน ทางสถาบันยังเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางสังคมในช่วงบ่ายหลักเลิกเรียน หรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่จะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งภายในโรงเรียนและสื่อสารกับผู้คนรอบข้างในชีวิตจริง

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอน

General English Course

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาภาอังกฤษในทักษะด้านการพูดและการฟัง ทางสถาบันออกแบบหลักสูตรนี้เพื่อต้องการให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างในชีวิตประจำวันได้ รูปแบบการสอนจะเน้นเนื้อหาภาษาอังกฤษโดยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นการสนทนา ฝึกการใช้สำนวนในการสื่อสาร ทั้งนี้ยังเพิ่มเติมในทักษะการอ่าน การเขียน เรียนรู้เรืองคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

English Intensive Course

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนทางภาษาอังกฤษของตนเองในยะเวลาอันรวดเร็ว หลักสูตรมีเนื้อหาที่เข้มข้น ครูผู้สอนเน้นการฝึกฝนและปฏิบัติจริง ทางสถาบันเชื่อว่านักเรียนที่จบจากหลักสูตรนี้จะมีการพัฒนาในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะอย่างเห็นได้ชัด